Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox random customization resets

 • Không có trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 11 lượt xem
more options

Hello All,

I've been having random firefox customization resets. I'm calling it random because I can't spot a patten for when it happens. Its been happening for months. Restarting firefox and this pc doesn't seem to cause it. But shutting down for a longer period of time seems like its more likley to happen, I'm talking 7+ hours.

Whats getting reset

 • Welcome to Firefox tab opens
 • Firefox Privacy Notice tab opens
 • Theme is reset but is still marked as selected
 • Addons are reset but still installed/enabled
 • Tab/Home Options reset
 • Layout of file menu reset (downloads,home,reload,addons,ect)

What I've tried

 • Firefox refresh (A week ago, I loaded back the same addons I had before, not sure if they could be doing this)
 • Check the prefs.js is not locked/readonly
 • I don't have a user.js

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.