Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to add section on new tab page?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
more options

The title basically says it all already. In the documentation of the new tab page it tells you how to remove them, but not how to add them. There should be a way however. For some reason, the pocket suggestions disappeared from my new tab page, and I haven't found a way to get them back. I know from another machine that under settings there should be a check box that you can tick to enable or disable pocket suggestions on the new tab page, but on the system in question, this option is simply not there. How to fix?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.