Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

elimination of the synced password

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

I did not usemy pc for a while. After about two months, I found out that Firefox account was requesting to log in again. But after logging in, I was surprised to see that all my account passwords had been deleted. Previously, I considered Firefox account and synced passwords to be the safest way, but there is no place left for trust. It is regrettable...

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.