Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't access my Wordpress site after logging in

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

Hi, For the last few weeks now I've not been able to use Wordpress on Firefox. Just thought to try it on Chrome and it's working fine. Basically, I can log in fine, but when I click over from reader to sites, it gets stuck saying "loading sites" forever. What on earth is going on?

Bek

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.