Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Apple Music No Sound - - Adamid: Null Not Found

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
more options

Windows 10 Firefox Browser

I don't get any sound past the first 4 or 5 songs on Apple Music. When I try to use Apple Music, the graphic indicates that the track is playing but there is no sound. When I click on the track to stop it, I get the following message. Adamid: Null Not Found

I do not have this problem with YouTube.

Windows 10 Firefox Browser I don't get any sound past the first 4 or 5 songs on Apple Music. When I try to use Apple Music, the graphic indicates that the track is playing but there is no sound. When I click on the track to stop it, I get the following message. Adamid: Null Not Found I do not have this problem with YouTube.