Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Facebook hack

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

Hi i have firefox with facebook on my windows 10 = recently i was hacked through fb and identified the unknown device and changed my password - the hack came through messenger - now i have that fake identity displayed when i sign in to fb. is there a way to reinstall the facebook container to make it disappear? i uninstalled fb on my phone along with messenger but it doesn't seem i have the flexibility to do that with messenger in firefox - ideally i would like to disable messenger completely on my computer. thanks for your time, patrina

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.