Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

macOS notifications don't appear while in full screen video mode

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

Recently switched over from Chrome and I'm liking it so far with one semi-major annoyance.

If I'm watching a YouTube (or any site) video in full screen mode, I don't see any of my Mac notifications until I exit full screen. With Chrome, those notifications continue to appear while I'm in full screen.

Is there any setting in Firefox I can enable or disable to change that behavior?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.