Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

What problems in version 79

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
more options

Having updated before then had to search for problems caused by updates, last time it was the search bar increasing in size, I would like to ask what is in store if i update to 79.0? i have version 77.0.1 64 bit.

I seem to recall reading the problem with the search bar would be more pronounced in future versions. What changes have been made in v 79?

FF 77.0.1 64 bit.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.