Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Mult-container icon is missing from FF browser toolbar

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

I installed the FF Multi-Container add on, however the icon does not appear in the browser toolbar. i have uninstalled and re-installed it, closed and re-opened FF, and have restarted the computer. I also have Https Everywhere, No Scripts, and Privacy Badger add ons. How can this be fixed?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.