Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Nightly on Windows 10 stopped updating

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi xerces9

more options

Nightly on Windows 10 stopped updating.

The about dialog says:

79.0a1 (2020-06-26) (64-bit) Nightly is up to date.

Is this some known issue?

Giải pháp được chọn

You can uninstall the old version and install the current version.
You should be able to use the same profile folder with the new version.
If there are issues reported then remove application.ini in the Nightly profile folder.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

I'm not seeing anything unusual reported if I check the daily threads at the mozillaZine Builds forum.

This could have been around the time Nightly updated from 79 to 80 and you may have stuck with Firefox 79.
Sometimes there are serious issues and the tree or updates are frozen temporarily.

Why haven't you installed the current Firefox 81.0a1 Nightly build if you haven't received updates for that long ?

Hữu ích?

more options

> Why haven't you installed the current Firefox 81.0a1 Nightly build if you haven't received updates for that long ?


Should I just install it and it will update the existing installation, or must I uninstall first the old version?

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

You can uninstall the old version and install the current version.
You should be able to use the same profile folder with the new version.
If there are issues reported then remove application.ini in the Nightly profile folder.

Hữu ích?

more options

I uninstalled the old version and installed a fresh nightly. It works (and updates) fine.

Thanks.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.