Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Login to Mozilla support problem

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When I log into Mozilla support my saved account Email is typed out to log in and when I get to the last part "@gmail.com" a second login name supposedly from the password list appears but ends with "email@gmx.de"

The email.gmx.de is not in my password list and only shows when logging into Mozilla support. Why doesn't this show in password list? How can I locate the origin?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hi, I've never noticed it before. It looks like there's a predefined list of popular e-mail services attached to this field. Just a strange feature of this login form.

Được chỉnh sửa bởi TyDraniu vào

Hữu ích?

more options

Where are yo finding this information?

Hữu ích?

more options

Actually I see quite a long list with email providers choices (22) if I type "xx@" and press the cursor Down key.
Saved logins from the Password Manager would have a key icon in front of a suggestion, so you can easily distinguish this.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.