Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Tabs Get Unlocked from Tab Bar

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 179 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi hpletz

more options

I'm using Mozilla Firefix for my web browzer. I have a number of tabs open (~10) on my tab bar. I have each tab open to a selected web site. As I switch from one tab to another, at times the tab will come unlocked from the tab bar into a separate window. Then I must reposition it back to where I had it on the tab bar. Is there any way to lock these tabs down to prevent them from unlocking like this..?

I'm using Mozilla Firefix for my web browzer. I have a number of tabs open (~10) on my tab bar. I have each tab open to a selected web site. As I switch from one tab to another, at times the tab will come unlocked from the tab bar into a separate window. Then I must reposition it back to where I had it on the tab bar. Is there any way to lock these tabs down to prevent them from unlocking like this..?

Giải pháp được chọn

Firefox has a'tear-off' feature to move the tab to a new window by slightly dragging the tab down.

In Firefox 74 and newer there is a pref on the about:config page to disable tear-off and prevent moving the file accidentally to a new window.

  • browser.tabs.allowTabDetach = false

There is still "Move Tab -> Move to New Window" in the Tab bar context menu to use this feature.
You can drag the tab back to the Tab bar in the original window to undo the 'tear off'.
Firefox will automatically close the now empty window.

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Firefox has a'tear-off' feature to move the tab to a new window by slightly dragging the tab down.

In Firefox 74 and newer there is a pref on the about:config page to disable tear-off and prevent moving the file accidentally to a new window.

  • browser.tabs.allowTabDetach = false

There is still "Move Tab -> Move to New Window" in the Tab bar context menu to use this feature.
You can drag the tab back to the Tab bar in the original window to undo the 'tear off'.
Firefox will automatically close the now empty window.

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue.

more options

That did the trick..!! Thanks for all your help, was very much appreciated..!!