Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Right-click menu "Open Link in New Window" option is missing

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 280 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Currently the menu only shows "Open Link in New Tab" and "Open Link in New Private Window"

I seem to remember having to edit something in about:config to get this option in the past, but I just installed Firefox on a new computer and can't find the option.

I'm aware that there are other methods of doing that (middle click), but that's not ideal as I'm really used to using the right-click menu.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Hi ned30000, that is the regular context menu for links in private windows. Are you using private windows intentionally?

I can't recall a setting to add "Open Link in New [Non-private] Window" to the menu in that scenario. Perhaps someone else remembers one.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Hi ned30000, that is the regular context menu for links in private windows. Are you using private windows intentionally?

I can't recall a setting to add "Open Link in New [Non-private] Window" to the menu in that scenario. Perhaps someone else remembers one.

Hữu ích?

more options

Thanks for the answer.

I just discovered that enabling the "never remember history" option enables "always private mode" behind the scenes (when I opened preferences subsequently, it showed up differently than when I checked the setting.) So, I was always in private mode with no visual feedback (always on private doesn't show the icon.) In the end that's a pretty misleading/broken UI, but now (I think) it's doing what I want.

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.