Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Pocket recommendations not showing up

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 24 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Enigma

more options

Hi, recently my firefox was updated and I don't know what happened but it had to reinstall all my addons after the update. But ever since then, my pocket recommendations have not been showing up. I followed the steps in this guide: https://medium.com/@EhsanNazim/re-enable-recommended-by-pocket-section-on-firefox-homepage-and-new-tab-a4df044f9c17

and set browser.newtabpage.activity-stream.feeds.section.topstories to True but still no change. Can anyone provide a solution?

Giải pháp được chọn

Hi, Change the value of this preference :

browser.newtabpage.activity-stream.feeds.system.topstories

to   "true".

Does that bring the recommendations back ?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hi, Change the value of this preference :

browser.newtabpage.activity-stream.feeds.system.topstories

to   "true".

Does that bring the recommendations back ?

Hữu ích?

more options

P.S.: Don't forget to close and restart Firefox after you've changed the value.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.