Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

YouTube sound is not played through Bluetooth (but I can hear it through laptop speakers)

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

Hi,

If I play a youtube video in Firefox the sound is not 'forwarded' to my bluetooth device i.e. I can only hear it through my laptop speakers. I am running W10 and I experience no problems with e.g. Edge.

Hi, If I play a youtube video in Firefox the sound is not 'forwarded' to my bluetooth device i.e. I can only hear it through my laptop speakers. I am running W10 and I experience no problems with e.g. Edge.