Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Tops of Bookmark folders render differently

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Etnier

more options

I am noticing odd behavior in my browser where some folders pull down with a caret at the top and some don't. (Please see the very tops of the two attached screenshots, just below the menu bar.)

The caret appears to have no function: it does nothing. Can somebody explain what's going on and how I can eliminate carets?

Thank you

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

That are scroll buttons that would normally only appear at the top and bottom of the list when the list is longer than fits on the screen. You hover a button to scroll the list. If they appear in other cases then it looks that the height isn't calculated correctly (e.g. the font might be larger).

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

That are scroll buttons that would normally only appear at the top and bottom of the list when the list is longer than fits on the screen. You hover a button to scroll the list. If they appear in other cases then it looks that the height isn't calculated correctly (e.g. the font might be larger).

Hữu ích?

more options

Thanks! That certainly explains it. Now I know! Thank you

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.