Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Browser does not play videos on Periscope

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
more options

Firefox browser for mac desktop running Catalina does not play videos or broadcast from the Periscope website. Chrome and Edge have no problems doing this.

Firefox browser for mac desktop running Catalina does not play videos or broadcast from the Periscope website. Chrome and Edge have no problems doing this.