Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Sync: Can't log on -- Your e-mail was just returned

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

When I try to log onto Firefox Sync, I can enter my password and enter the code from my authentication app, but then I get "your e-mail was just returned". When I enter one of the recovery codes, I get the same message. What do I do?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.