Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmarks

 • 1 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 3 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

I imported my Chrome bookmarks to Firefox, but can't add them to Firefox tool bar.

Giải pháp được chọn

Hi crl.bennet, Chrome's Bookmark Bar may be imported to the regular Bookmarks Menu instead of Firefox's Bookmarks Toolbar.

Which method of access do you prefer?

Horizontal Bookmarks Toolbar below the Main Toolbar

This article has the steps to display that bar: Bookmarks Toolbar - Display your favorite websites at the top of the Firefox window

To move items from a different folder to the Bookmarks Toolbar, you can call up the Library window. Either:

 • "Show All Bookmarks"
 • Command+Shift+b

In the left panel, you can find the three main buckets of bookmarks:

 • Bookmarks Toolbar
 • Bookmarks Menu
 • Other Bookmarks

Click Bookmarks Menu to see whether your Chrome Bookmarks Bar folder is there. If it is, click that to display its contents in the right pane. Then you can select those and either drag-and-drop to the Bookmarks Toolbar in the left column. Alternately, you can select and "cut" them. Then click Bookmarks Toolbar to show its contents, and paste on the right side.

Bookmarks Menu Toolbar Button

This button drops a list similar to the full Bookmarks menu at the top of the screen, so you may not need it. To give it a try, here is how you can add the button; either:

(A) Use the Customize panel (Customize Firefox controls, buttons and toolbars) to drag the icon to the desired spot on the toolbar

(B) Use the method from Bookmarks in Firefox - section entitled: How do I add the Bookmarks Menu button to the toolbar?

 • Click the "Library" button:
 • Click "Bookmarks"
 • Click "Bookmarking Tools"
 • Click "Add Bookmarks Menu to Toolbar"
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi crl.bennet, Chrome's Bookmark Bar may be imported to the regular Bookmarks Menu instead of Firefox's Bookmarks Toolbar.

Which method of access do you prefer?

Horizontal Bookmarks Toolbar below the Main Toolbar

This article has the steps to display that bar: Bookmarks Toolbar - Display your favorite websites at the top of the Firefox window

To move items from a different folder to the Bookmarks Toolbar, you can call up the Library window. Either:

 • "Show All Bookmarks"
 • Command+Shift+b

In the left panel, you can find the three main buckets of bookmarks:

 • Bookmarks Toolbar
 • Bookmarks Menu
 • Other Bookmarks

Click Bookmarks Menu to see whether your Chrome Bookmarks Bar folder is there. If it is, click that to display its contents in the right pane. Then you can select those and either drag-and-drop to the Bookmarks Toolbar in the left column. Alternately, you can select and "cut" them. Then click Bookmarks Toolbar to show its contents, and paste on the right side.

Bookmarks Menu Toolbar Button

This button drops a list similar to the full Bookmarks menu at the top of the screen, so you may not need it. To give it a try, here is how you can add the button; either:

(A) Use the Customize panel (Customize Firefox controls, buttons and toolbars) to drag the icon to the desired spot on the toolbar

(B) Use the method from Bookmarks in Firefox - section entitled: How do I add the Bookmarks Menu button to the toolbar?

 • Click the "Library" button:
 • Click "Bookmarks"
 • Click "Bookmarking Tools"
 • Click "Add Bookmarks Menu to Toolbar"

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.