Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Menu bar disappears on primary monitor when going full screen on HDMI secondary monitor

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi child_duckling

more options

On my MacBook Pro, when I'm using Firefox and go full screen on my secondary monitor (connected HDMI), my Menu bar goes away on the primary (laptop) monitor. How do I get it to stop doing this?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

That's an MacOS Issue. You can visit the Apple's Support page here

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.