Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Right click to select language not working

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 25 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ngombay

more options

I have French and English dictionaries as add-ons to Firefox. I used to be able to right click to select the language I wanted to use as the desired spell checker. That seems no longer to be working in Firefox 78.0.2 (64-bit). How can I get this feature to work again?

Giải pháp được chọn

What Firefox locale do you use ?

Is this about dictionaries you installed or also about a builtin dictionary like en-US if you use this locale ?

Dictionaries you installed show show under "Options/Preferences -> Dictionaries".

It is possible that you switched to another profile or used the refresh feature in Firefox.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

What Firefox locale do you use ?

Is this about dictionaries you installed or also about a builtin dictionary like en-US if you use this locale ?

Dictionaries you installed show show under "Options/Preferences -> Dictionaries".

It is possible that you switched to another profile or used the refresh feature in Firefox.

Hữu ích?

more options

Thank you.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.