Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I cannot exit a site using the Esc key, also pages come up very small and cannot bring to full size

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 20 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Cannot use the escape key to get out of a page. Some sites come up extremely small.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Can you attach a screenshot of the problem? I would like to see the url bar as well of a page that's effected.

Normally you wouldn't use the esc key to close a page. There needs to be more context if you want an answer.

Hữu ích?

more options

You would normally only use the ESC key to stop loading a page or to close a popup dialog.

You may have accidentally zoomed web page(s). Reset the page zoom on pages that cause problems.

  • View -> Zoom -> Reset (Ctrl+0/Command+0 (zero))

Firefox 73+ comes with a Zoom section in Options/Preferences to set the default zoom level for web pages.

  • Options/Preferences -> General -> Language and Appearance -> Zoom

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.