Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Enable Audio on iPad

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
more options

dupe of https://support.mozilla.org/en-US/questions/1296029 locking this thread


bold textFirefox is installed on my iPad. How do I turn on the audio?

Được chỉnh sửa bởi the-edmeister vào