Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

visited link color changes

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 31 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi oldman2

more options

Have Win 7 Pro, using FF 78.0.2. Searches and page displays are normal until I changed Visited Links color. After doing so, search results and other pages show each item in separate boxes. I can't get rid of the boxes unless I do a Refresh of FF. Then I get normal page displays., but I lose change to visited link color (as expected). I tried using Visitedlinkenabler – by Ulf3000 but got the same results. Any ideas on how to change visited link color without getting the boxes? I tried the add-on

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Alternatively you can use code in userContent.css to specify link colors.
With userContent.css you can possibly override the colors only for specific websites.

See also:


visited-color-picker https://addons.mozilla.org/firefox/addon/visited-color-picker/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

It looks like your display switched from using page colors to system colors. You should keep the default setting of using page colors (I suggest Override... "Never" -- see the attached screenshot).

If the page has its own link colors you need to override, then you could use an add-on for that. The add-on will modify the style rules in the page, so it can only work if you have Firefox use the page's colors rather than forcing default colors on the Options page.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Alternatively you can use code in userContent.css to specify link colors.
With userContent.css you can possibly override the colors only for specific websites.

See also:


visited-color-picker https://addons.mozilla.org/firefox/addon/visited-color-picker/

Hữu ích?

more options

I did not have "use system colors" checked. If I set it to never, it never changed the color. I had tried a different color changer add-on but it had the same problem as FF built-in option. I tried visited-color-picker suggested by cor-el and it works like I want it to. Thanks.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.