Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

exporting bookmarks

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 31 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I am running Firefox Developer Edition v79 and I cannot for the life of me find a way to export my bookmarks.

I have tried all the methods I could find on this support site and it seams to me like exporting bookmarks is no longer an option.

Giải pháp được chọn

haha whoops never mind... I found it

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

haha whoops never mind... I found it

more options

On Mac you only have three icons on the toolbar in the Library and no text to easily identify their meaning.

  • first button (cogwheel ): Organize (Organize your bookmarks)
  • second button (): Views (Change your view)
  • third button (up/down arrow ): Import & Backup (Import and backup your bookmarks)