Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I stop the address bar from expanding on click

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 603 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Duane

more options

When I click in the address bar, it expands (gets larger.) My address text does not get larger, just the box. This is a worthless feature and I'd like to remove it (on principle) because it is worthless. How can I do this?

Giải pháp được chọn

With reduced motion:

If Firefox has its default setting of opening a drop-down list of your first 8 Top Sites from the new tab page, the box will enlarge when the list opens. If you only want the box to enlarge after you start typing in it, turn off the automatic opening list using its checkbox on the Options page, Privacy & Security panel, Address Bar section:

<center></center>


If you want to keep the Top Sites list and disable all enlargement:

This still requires custom style rules in userChrome.css file. For example: https://support.mozilla.org/questions/1294934

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hi

Firefox 63+ has support for "@media (prefers-reduced-motion)" and you can create a new Number pref on the about:config page named ui.prefersReducedMotion and set the value to 1 if you want to block some animations including in Firefox 78+ for the location bar breakout.

  • ui.prefersReducedMotion = 1

In Fireofx 80+ this will also replace the tab loading indicator by an hourglass

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

With reduced motion:

If Firefox has its default setting of opening a drop-down list of your first 8 Top Sites from the new tab page, the box will enlarge when the list opens. If you only want the box to enlarge after you start typing in it, turn off the automatic opening list using its checkbox on the Options page, Privacy & Security panel, Address Bar section:

<center></center>


If you want to keep the Top Sites list and disable all enlargement:

This still requires custom style rules in userChrome.css file. For example: https://support.mozilla.org/questions/1294934

Hữu ích?

more options

If you're by chance using the FF extension "New Tab Override", when you open up options it will allow you to select, "Set focus to the web page instead of the address bar". At least this way when you open up a new tab it will direct the cursor to the web page. I like googles search page as my homepage, so now I have the cursor going back to the middle of the page where the search bar is and not up to the omnibox or URL address bar.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.