Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

when I type a URL in the URL bar firefox ESR 68 still pops up a "search with google" bar

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 97 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have an explicit search box separate from the URL bar. I want firefox to never ever pass any data from the URL bar to any search engine - DNS query only.

First, the URL bar has grey background text that says "Search with Google or enter address" - I don't want to search anything. Second, when I type an address, below the URL bar a blue bar with a globe appears that says "visit" - and takes up space - previous versions of firefox did not do this - how do I get rid of this?

I have the following set:

browser.fixup.alternate.enabled = false keyword.enable = false browser.urlbar.autofill = false browser.urlbar.suggest.bookmark = false browser.urlbar.suggest.history = false browser.urblar.suggest.openpage = false browser.urlbar.suggest.searches = false

So why does it still do this?

Related - I actually don't want the browser to search on my behalf ever - if I want to search I'll go to google or bing or wherever and enter the data that way - is there a 'null' search engine entry that be substituted? (Yes I understand that the URL has to be looked up in DNS, that's not what I mean.)

I have an explicit search box separate from the URL bar. I want firefox to never ever pass any data from the URL bar to any search engine - DNS query only. First, the URL bar has grey background text that says "Search with Google or enter address" - I don't want to search anything. Second, when I type an address, below the URL bar a blue bar with a globe appears that says "visit" - and takes up space - previous versions of firefox did not do this - how do I get rid of this? I have the following set: browser.fixup.alternate.enabled = false keyword.enable = false browser.urlbar.autofill = false browser.urlbar.suggest.bookmark = false browser.urlbar.suggest.history = false browser.urblar.suggest.openpage = false browser.urlbar.suggest.searches = false So why does it still do this? Related - I actually don't want the browser to search on my behalf ever - if I want to search I'll go to google or bing or wherever and enter the data that way - is there a 'null' search engine entry that be substituted? (Yes I understand that the URL has to be looked up in DNS, that's not what I mean.)
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

If you do not want to see the drop-down list at any time then set browser.urlbar.maxRichResults = 0 on the about:config page.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

If you do not want to see the drop-down list at any time then set browser.urlbar.maxRichResults = 0 on the about:config page.