Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

On weather.com a pop up said I had to update Firefox. Is it a scam?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 72 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi sillysoc

more options

On weather.com a pop up said I had to update Firefox. Is it a scam?

Giải pháp được chọn

Hi

Yes, this does appear to be a scam and I strongly recommend that you do not agree to that request.

This page details how to check for any updates to Firefox:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/update-firefox-latest-release

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Hi

Yes, this does appear to be a scam and I strongly recommend that you do not agree to that request.

This page details how to check for any updates to Firefox:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/update-firefox-latest-release

Hữu ích?

more options

Whenever you get a message / popup that software / files need to be updated;

DO NOT USE ANY OF PROVIDED LINKS

While this may be a legitimate message, it could also be
Malware or a Virus.
Anytime you want or need to check for upgrades,
go to the website of the True Owner of the program in question.
For example, to check out Firefox, go to https://www.mozilla.org


You can report such a site at; http://www.google.com/safebrowsing/report_phish/
Google Report Phishing Page
which is the same when done while on site by going to Help > Report Web Forgery

http://www.mozilla.org/en-US/legal/fraud-report/
Help us safeguard Mozilla’s trademarks by reporting misuse

https://support.mozilla.org/en-US/kb/avoid-and-report-mozilla-tech-support-scams

Hữu ích?

more options

Thank you so much. I did report it to google

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.