Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

"Email link" was using Gmail- after today's firefox update, Outlook. HELP !

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Wesley Branton

more options

It may be a sync issue...

Today's I downloaded the firefox update. Was using gmail to forward articles, etc. when I hit "Email link".

Now, Outlook is trying to send out my stuff.

How do I change it back ?

Giải pháp được chọn

Hi Doug!

The default email program for Firefox can be changed from the Firefox settings page. If you scroll down the settings to the Applications section, you will see a table with a bunch of different file types. On that list should be the mailto content type. You can change the action to Gmail instead of the Outlook program.

Out of the box, Firefox currently supports the Gmail and Yahoo email websites. However, if you require something other than those two, there are a variety of add-ons available to add more email providers to the list.

Hope this helps.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi Doug!

The default email program for Firefox can be changed from the Firefox settings page. If you scroll down the settings to the Applications section, you will see a table with a bunch of different file types. On that list should be the mailto content type. You can change the action to Gmail instead of the Outlook program.

Out of the box, Firefox currently supports the Gmail and Yahoo email websites. However, if you require something other than those two, there are a variety of add-ons available to add more email providers to the list.

Hope this helps.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.