On Monday September 25th from 10PM EDT - 12AM EDT (2AM UTC - 4AM UTC on September 26th), we will be performing system maintenance on the Firefox Accounts databases for two hours. During the maintenance window, there will be brief periods of a few minutes where users will not be able to login to their accounts. Please try again at a later time.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cannot create profile after installing firefox on mac

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
more options

I installed firefox, after the first start it asks to create profile, I choose to create new one, use default folder, but it says that profile cannot be created as this folder isn't writable. Why is that? I opened that folder and I can write files into it and create subfolders. It means that folder is writable. What's the browser that I can't even start after installation?

I installed firefox, after the first start it asks to create profile, I choose to create new one, use default folder, but it says that profile cannot be created as this folder isn't writable. Why is that? I opened that folder and I can write files into it and create subfolders. It means that folder is writable. What's the browser that I can't even start after installation?
Đính kèm ảnh chụp màn hình