Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Google Duo Web version in Firefox.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ron.tomasello

more options

I am trying to use the Google Duo for Web video conferencing tool. The web version (duo.google.com) loads and starts the interface. However, you can only start a meeting, but you can not join a meeting. So if you are invited to a video conferencing meeting you can not join it.

The web version does work on Google Chrome.

I am trying to use the Google Duo for Web video conferencing tool. The web version (duo.google.com) loads and starts the interface. However, you can only start a meeting, but you can not join a meeting. So if you are invited to a video conferencing meeting you can not join it. The web version does work on Google Chrome.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

hello ron.tomasello................

follow the steps and instruction to resolved your problem:

Clear all cookies, site data and cache

  • Click the ≡ menu button. and select Options.
  • Select the Privacy & Security panel and go to the Cookies and Site Data section.
  • Click the Clear Data… button. The Clear Data dialog will appear. ...
  • Click Clear.

Goto safe mode:

  • Click the ≡ menu button. and select new private window.
  • or Shortcut (CTRL+SHIFT+P).

now you can use https://duo.google.com/


Tell me its help

thank you!

more options

Thank you, however, this does not solve the problem of being able to join a meeting. I have always been able to start a Duo meeting in Firefox, but I can not join a meeting that is in progress. The join option is not available