Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Logging into Reddit gives a strange result

 • 4 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • Trả lời mới nhất được viết bởi Mace2

more options

When I log into Reddit I get the following result. It always happens on a successful login can anyone tell me what I am seeing and why it appears?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

I have reinstalled FF and loggin to reddit worked properly.

This means something in FF was corrupted.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Load the web page. Then, to reload the page bypassing the cache and force a fresh retrieval;
Ctrl+Shift+R (Mac=Command+Shift+R)

Try this several times.

Hữu ích?

more options

I am able to get by the message by refreshing, however I want to know what causes this messsage to appear after entering credentials?

Hữu ích?

more options

If you use extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) that can block content (Adblock Plus, NoScript, Disconnect, Ghostery, Privacy Badger, uBlock Origin) always make sure such extensions do not block content.


You can try these steps in case of issues with web pages:

You can reload web page(s) and bypass the cache to refresh possibly outdated or corrupted files.

 • hold down the Shift key and left-click the Reload button
 • press "Ctrl + F5" or press "Ctrl + Shift + R" (Windows,Linux)
 • press "Command + Shift + R" (Mac)

Clear the Cache and remove the Cookies for websites that cause problems via the "3-bar" Firefox menu button (Options/Preferences).

"Remove the Cookies" for websites that cause problems:

 • Options/Preferences -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data: "Manage Data"

"Clear the Cache":

 • Options/Preferences -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data -> Clear Data -> Cached Web Content: Clear

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem.

 • switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
 • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Safe Mode start window

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

I have reinstalled FF and loggin to reddit worked properly.

This means something in FF was corrupted.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.