Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Password change

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Roland Tanglao

more options

I forgot the password for my second firefox account, whenever i try to initiate the password change i would get an email from Firefox Accounts <accounts@firefox.com> with links but unfortunately the link and as a matter of fact the whole email is kind of broken, the link the i was provided was sending me to the the firefox accounts page and it says "Bad Request" Invalid parameter:ui, i can't log in, i cant change passwords, i tried multiple times but no solutions so far. tried refreshing, tried copying the link manually, something is missing.

I forgot the password for my second firefox account, whenever i try to initiate the password change i would get an email from Firefox Accounts <accounts@firefox.com> with links but unfortunately the link and as a matter of fact the whole email is kind of broken, the link the i was provided was sending me to the the firefox accounts page and it says "Bad Request" Invalid parameter:ui, i can't log in, i cant change passwords, i tried multiple times but no solutions so far. tried refreshing, tried copying the link manually, something is missing.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi Denis:

1. Please copy and paste the contents of about:support into a reply here

2. Not sure what you mean by "kind of broken". Could you please clarify what you did, what you expected and what happened?

Cheers!

...Roland