Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how to prevent stop and go in videos?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

How to prevent stop and go in videos? I can not watch videos in Firefox due to constant pausing. Videos pause as often as every 10 seconds. Also on Android cell phone. Also, out of focus. Using Ubuntu 18.04. ISP is Hugesnet. Hugesnet says there is no problem with reception.

Any help appreciated. dlw

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi dlwy3k vào

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

The pausing could be because of a slow internet.
Start the clip, but press the pause button. Wait 20-30 seconds, then press Play. Any change?

more options

Thanks for replying. No change. The same as always. dlw

more options

Are you currently using a version from the repositories of your Linux distribution?
Try the Firefox version from the official Mozilla server:

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/