Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

google toolbar

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Wesley Branton

more options

I have long wanted firefox as my default browser but I was told that it is not compatible with my Google toolbar which I did not want to lose. Any ideas?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Toolbars have become a thing of the past. Very few of the modern browsers support toolbars. Internet Explorer is the only one I can name off the top of my head because of how horrifically outdated it is. According to the Google Toolbar website, Internet Explorer is in fact the only browser that the toolbar works on.

Is there a particular part of the Google Toolbar that you find useful? As far as I remember (it's been a long time since I've used Google Toolbar), it's just a search bar on the browser that allows you to search Google.

If there's something else that the toolbar does that you want Firefox to do, I'm almost certain there's a way to get the same functionality in Firefox.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.