Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to except Espacent cookies?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 28 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi joe.mangino.jr

more options

Espacenet, a patent site, says I can't download patents into my Firefox unless Firefox is setup to accept cookies from their site. How do I do that? I have version 78.0.a (x64 en us). Thank you, Joe Mangino Jr. joe.mangino.jr@gmail.com

If you would be able to find the time, I sure would appreciate it. I am on a deadline.

Sorry if this post came through twice.

Thank you,

Joe Mangino Jr.

Giải pháp được chọn

Note that this might be about third-party cookies and you may have to create a cookie allow exception for a specific third-party domain.

Firefox shows a purple shield icon at the left end of the location/address bar in case Tracking Protection is blocking content. You can click shield icon for more detail and possibly disable the protection. You can check the Web Console for possible messages about blocked content.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hello Joe,

When you're on the site in question, click on the padlock at the left side of the address bar.

Then click on the little black arrow on the dropdown (next to "Connection") and then on "More Information".

Click on the 'Permissions" tab and scroll down to "Set Cookies".
Uncheck   "Use Default"   and check   "Allow".

Then close and restart Firefox.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Note that this might be about third-party cookies and you may have to create a cookie allow exception for a specific third-party domain.

Firefox shows a purple shield icon at the left end of the location/address bar in case Tracking Protection is blocking content. You can click shield icon for more detail and possibly disable the protection. You can check the Web Console for possible messages about blocked content.

Hữu ích?

more options

Thanks so much for the info cor-el.

Joe Mangino Jr.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.