Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

cannot process json file

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 51 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi. i ma having trouble restoring my bookmarks. firefox crashed and has deleted all my bookmarks. when i try to restore from a json file i get the error message cannot process the file. i have tried the json file restorer but it doesnt help.

Giải pháp được chọn

http://kb.mozillazine.org/Unable_to_process_the_backup_file_-_Firefox

jscher2000 has a tool on his website to extract out your bookmarks and save them to an HTML-format bookmark export file. If you want to try it, here is the page:

https://www.jeffersonscher.com/res/bookbackreader.html

To open the bookmarkbackups folder in Finder, use the "Open in Finder" button in the first table on the Troubleshooting Information page, and double-click into bookmarkbackups where you should see several dated files. From there you can drag and drop onto the conversion tool.

To import the HTML file, see the steps in this article: Import Bookmarks from an HTML file.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

http://kb.mozillazine.org/Unable_to_process_the_backup_file_-_Firefox

jscher2000 has a tool on his website to extract out your bookmarks and save them to an HTML-format bookmark export file. If you want to try it, here is the page:

https://www.jeffersonscher.com/res/bookbackreader.html

To open the bookmarkbackups folder in Finder, use the "Open in Finder" button in the first table on the Troubleshooting Information page, and double-click into bookmarkbackups where you should see several dated files. From there you can drag and drop onto the conversion tool.

To import the HTML file, see the steps in this article: Import Bookmarks from an HTML file.

Hữu ích?

more options

thank you FredMcD. the tool worked but not at first. my bookmarks were only restored after i turned my laptop off and restarted firefox after turning my laptop on again.

Hữu ích?

more options

Glad to help. Safe Surfing.

Hữu ích?

more options

Note that issue this can be caused by a corrupted places.sqlite database.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.