Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

videos get thei response from browser No compatible source was found for this media.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 67 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Wesley Branton

more options

Fire Fox will run some videos- I get this response No compatible source was found for this media.

Fire Fox will run some videos- I get this response No compatible source was found for this media.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Depending on how you installed Ubuntu (I assume that's the Linux distro you are using), it may not have installed the 3rd party codecs needed to play HTML5 video content.

On Ubuntu, you should try installing FFmpeg using the following command in the terminal:

sudo apt install ffmpeg

Hope this helps.