Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Open .pdf in Firefox

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi dhruvmpillai

more options

Hallo! The recent version of Firefox allows to open .pdf in Firefox. However, there is still allways the question how to proceed, even if I mark the box to make this unneccessary in the future. When I next time try to open a downloaded .pdf, the question is there again. (I hope you can understand the problem, I am not a native english speaker). See the attachments.

Best regards Fritz

Hallo! The recent version of Firefox allows to open .pdf in Firefox. However, there is still allways the question how to proceed, even if I mark the box to make this unneccessary in the future. When I next time try to open a downloaded .pdf, the question is there again. (I hope you can understand the problem, I am not a native english speaker). See the attachments. Best regards Fritz
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You could try these steps:

   *Open the Firefox Options window.
   *Select the Applications tab.
   *Locate Portable Document Format (PDF) on the list of file types.
   *Change the Action to Preview In Firefox.
   *Click Ok.

If the problem continues, you can refresh firefox.