Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

What does error code: sec_error_unknown_issuer mean ?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

What does this mean? Sec_error_unknown_issuer

Tất cả các câu trả lời (3)

more options
more options
more options

Who is the issuer of the certificate if you check this by inspecting the certificate?

You can check if more detail is available about the issuer of the certificate.

  • click the "Advanced" button show more detail
  • click the blue error text (SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER) to show the certificate chain
  • click "Copy text to clipboard" and paste the base64 certificate chain text in a reply