Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Latest FF Update Failed to Import Bookmarks and PW

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Wesley Branton

more options

Hello,

The latest and greatest FF update did not import my FF bookmarks and saved PW. I followed all instructions on FF troubleshooting and forums and nothing seems to restore my data. I have a old FF data, but it's stating nothing has been backed up since 2018, however I've used FF daily. Any suggestions? Thank you in advance!

Giải pháp được chọn

Does the Recover user data missing after Firefox update page solve your problem? It often does for Mac users.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Does the Recover user data missing after Firefox update page solve your problem? It often does for Mac users.