Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 78.0.01 Drag and Drop is Broken

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi, as of today July 2, 2020, I can no longer drag and drop tabs in Firefox to reposition them. Earlier today I had restarted firefox and an update had been pushed through.

I have tried to restart Firefox in safe mode without any extensions, but the problem persists. I don't want to "refresh" firefox and start from scratch. I've opened Chrome and can still drag and drop tabs there just fine.

Please fix this ASAP!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Do a clean reinstall of the current Firefox release and delete the Firefox program folder before installing a fresh copy of the current Firefox release.

If possible uninstall your current Firefox version to cleanup the Windows Registry and settings in security software.

  • do NOT remove "personal data" when you uninstall the current Firefox version, because this will remove all profile folders and you lose personal data like bookmarks and passwords including personal data in profiles created by other Firefox versions

Remove the Firefox program folder before installing that newly downloaded copy of the Firefox installer.

  • (64-bit Firefox) "C:\Program Files\Mozilla Firefox\"
  • (32-bit Firefox) "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\"
  • it is important to delete the Firefox program folder to remove all the files and make sure there are no problems with files that were leftover after uninstalling

Your personal data like bookmarks is stored in the Firefox profile folder, so you won't lose personal data when you reinstall or update Firefox, but make sure NOT to remove personal data when you uninstall Firefox as that will remove all Firefox profile folders and you lose your personal data.


Reinstall Firefox

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.