Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Заблокировано политикой X-Frame-Options

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 236 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How to remove this error from the site http://www.djmaxtechman.ru/video.html it wasn't there Before. Blocked by the X-Frame-Options policy

When connecting to www.youtube.com an error occurred.

Firefox has blocked loading this page in this context, since the page has an X-Frame-Options policy that prohibits it.

How to remove this error from the site http://www.djmaxtechman.ru/video.html it wasn't there Before. Blocked by the X-Frame-Options policy When connecting to www.youtube.com an error occurred. Firefox has blocked loading this page in this context, since the page has an X-Frame-Options policy that prohibits it.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

In Firefox 78 you can click a button to open the YouTube website in a new window.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

YouTube doesn't allow to open this page embedded in a iframe like is done in this page by sending "x-frame-options: SAMEORIGIN" via the HTTP response headers.
You will have to open this page in a new tab via the right-click context menu: This Frame: Open Frame in New Tab


more options

Giải pháp được chọn

In Firefox 78 you can click a button to open the YouTube website in a new window.