Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox GUI id or class List

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Wesley Branton

more options

How can i get all firefox gui elements id or class list? For example i know just #personal-bookmarks id. Is there something like list?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can view the entire Firefox GUI through the Browser Toolbox, although it's not enabled by default.

To enable it, open the regular debugger tools (pressing F12 on your keyboard). On the debugger window (which usually appears on the bottom of the screen), there will be a three dot button next to the close button. Press that and select Settings.

Under the Advanced Settings section, check Enable browser chrome and add-on debugging toolboxes as well as Enable remote debugging. Then you can close the regular debugger window.

Now you can open the Browser Toolbox but going to the Firefox menu button, selecting Web Developer and Browser Toolbox. You can also use the keyboard shortcut Ctrl + Alt + Shift + I.

This will allow you to inspect all of the Firefox GUI, the same way you would for a website.

NOTE: You may be asked to approve an incoming connection. That's not a remote connection. That's you.

Hope this helps.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.