Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

78.0.1 update: extensions still visible under add-ons but have vanished from top bar

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi anharker

more options

Firefox upgraded to 78.0.1 but my extensions are now inaccessible/invisible. They show as enabled in the about:add-ons tab but no longer appear at the top of the main window - so I casn no longer access them.

Firefox upgraded to 78.0.1 but my extensions are now inaccessible/invisible. They show as enabled in the about:add-ons tab but no longer appear at the top of the main window - so I casn no longer access them.

Giải pháp được chọn

Some extensions may not be working if you run Firefox in permanent Private Browsing mode (Always use Private Browsing mode; Never Remember History).

  • Options/Preferences -> Privacy & Security
    Firefox will: "Use custom settings for history" : "Always use Private Browsing mode"
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Try adding the buttons back using Firefox's toolbar customization screen. See Customize Firefox controls, buttons and toolbars for more information.

Hope this helps.

more options

Giải pháp được chọn

Some extensions may not be working if you run Firefox in permanent Private Browsing mode (Always use Private Browsing mode; Never Remember History).

  • Options/Preferences -> Privacy & Security
    Firefox will: "Use custom settings for history" : "Always use Private Browsing mode"
more options

Thanks, cor-el, you cracked it!