Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 78: hide urlbar placeholder text

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 50 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Yaron

more options

What's the CSS rule for hiding the urlbar placeholder text?

Thank you.

Giải pháp được chọn

You can use code like this:

/* URLBAR - placeholder */
#urlbar *|input::placeholder {opacity:.1 !important;}
#urlbar *|input:focus::placeholder {opacity:0 !important}
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You can use code like this:

/* URLBAR - placeholder */
#urlbar *|input::placeholder {opacity:.1 !important;}
#urlbar *|input:focus::placeholder {opacity:0 !important}
more options

cor-el,

Great. Thank you.