Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

videos on twitter are not playing

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 846 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

I was browsing twitter and I saw that firefox was not able to play videos on it. It repeatedly said "This media could not be played."

I was browsing twitter and I saw that firefox was not able to play videos on it. It repeatedly said "This media could not be played."
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Make sure you have the latest FFmpeg and libavcodec packages installed as this might not be the case by default in some Linux distributions.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Make sure you have the latest FFmpeg and libavcodec packages installed as this might not be the case by default in some Linux distributions.

more options

Please elaborate and guide through the installation process. Thankx Btw

more options

Well it may be in your package manager or apt or yum or whatever you have for your Linux distro.

Your useragent Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0

It appears you are using a flavour of Ubuntu? so perhaps see https://linuxconfig.org/ubuntu-20-04-ffmpeg-installation or https://help.ubuntu.com/community/RestrictedFormats

Patent and copyright restrictions are among reasons why many Linux distros do not come with packages such as FFmpeg in a new install.