Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Lost Tab in Mozilla Toolbar Menu

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James Ockaly

more options

Dear Mozilla community, I was re-ordering the main tabs for daily use. The little blue line that indicates a move-change was about to show up when my finger slipped from the Apple Magic trackpad. The TAB that I use for dissertation work (PHD) disappeared. Thinking that it simply was transferred to the my Bookmarks, I checked there. No joy. I also checked to the bookmark menu TAB for my university teaching work. Not there either? Hmm. I searched for the Bookmark (PHD) and I am not able to locate it.

Any suggestions?

I would be most grateful.

Sincerely, AM

Giải pháp được chọn

Dear Mozilla community, Having hit "Restore Tabs" (the second time) I now find my PHD tab at the bottom of the Bookmarks.

This is now resolved.

Sincerely, AM

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Dear Mozilla community, Having hit "Restore Tabs" (the second time) I now find my PHD tab at the bottom of the Bookmarks.

This is now resolved.

Sincerely, AM