Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Disable DoH via Registry

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 73 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

Hi everyone,

Just wondering if it's possible to turn off DoH (DHS over HTTPS) via Registry? Could someone please explain how I can achieve this.

Thank you, Beeraj

Hi everyone, Just wondering if it's possible to turn off DoH (DHS over HTTPS) via Registry? Could someone please explain how I can achieve this. Thank you, Beeraj

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

hi, yes you can do so via GPO (and therefore also in the registry): https://github.com/mozilla/policy-templates/blob/master/README.md#dnsoverhttps