Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

What's the best place to ask about developing extensions for Firefox?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi McCoy

more options

I have some questions about developing extensions. What resource it the best for that purpose?

I have some questions about developing extensions. What resource it the best for that purpose?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You can look at the Mozilla Discourse forum:

more options

Hello   Jeremy,

Here are a few links you might find useful :

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Add-ons/WebExtensions/Your_first_WebExtension

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Add-ons

In case you want to post questions about developing extensions :

https://discourse.mozilla.org/c/add-ons/add-on-support

Good luck !